# عنوان مزایده تاریخ مزایده نوبت مزایده مزایده گذار
# عنوان مناقصه مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال اسناد مناقصه گذار
# عنوان فراخوان منبع از تاریخ تا تاریخ تمدید تا تاریخ
# عنوان اطلاعیه منبع از تاریخ تا تاریخ تمدید تا تاریخ